بخشی ازاهداف ویژه دانش آموزان واولیای محترم دبیرستان معلم

مخاطبان

 

اهداف   

دانش آموزان

والدین

 

آموزشی

 

ارتقای جایگاه مدرسه در المپیادها، کنکور ومسابقات علمی پیشرفت تحصیلی (ارتقای معدل دانش آموزان)

دستیابی به موقعیت ممتاز علمی در منطقه کیفیت بخشی به آموزش

کیفیت بخشی به ارزشیابی مستمر

تعمیق یادگیری

تعمیق یادگیری با استفاده ازسیستم ارزشیابی گروهی

طراحی الگوی دستیابی به هدف برای دانش آموزان

تبدیل جو مدرسه به جو علمی آموزشی فعال

پوشش کامل مشاوره وبرنامه ریزی درسی

ایجاد جو پیشرفت فردی(ایجاداحساس موفقیت فردی)

آموزش فراگیر اهداف ورویه ها ی مدرسه به خانواده ها

مشاوره فردی و گروهی پیرامون موضوعات آموزشی

شناسایی وجذب والدین متخصص در زمینه آموزشی

ارائه الگوهای ارتباط موثر با مدرسه به خانواده ها

بهرمندی از اطلاعات به موقع ،دقیق وکامل در تمام زمینه ها وارائه آن به والدین

 

پرورشی

 

ارائه الگوی نظم پذیری، آراستگی، آداب واصول معاشرت

مشارکت جویی در مراسم و مناسبت ها

ارتقای سطح سلامتی از طریق آموزش، تغذیه و ورزش

ساماندهی تیم های ورزشی جهت ارتقای سلامت دانش آموزان

شناسایی ومشارکت دانش آموزان مستعد جهت فعالیت های فرهنگی وهنری و...

ارائه  الگوهای تعامل فرهنگی واجتماعی واقتصادی

آشنا سازی با میراث فرهنگ ملی ،دینی وجهانی

تربیت دینی با هدف ایجاد مصونیت از آسیب ها

طراحی الگوی مناسب برگزاری مسابقات مختلف

طراحی الگوی مناسب برای اردوهای هدف مند

کیفیت بخشی به شورای دانش آموزی 

تقویت روحیه امید وارتقای فرهنگ انتظار

آشناسازی دانش آموزان با مشاغل مختلف

ظرفیت سازی برای پذیرش نسل جوان

بستر سازی درک صحیح از نوجوان

ظرفیت سازی برای مشارکت در مناسبت ها

بهره مندی از آموزش حضوری وغنی سازی جلسات انجمن به منظور همدلی وهمراهی

اجرایی و پشتیبانی

 

شناسایی واستفاده از دانش آموزان شاخص در زمینه های مختلف به منظور الگوسازی

فعال سازی گروه های عمل دانش آموزان برای فعالیت های انضباطی ، انتظامات و علمی

پیگیری هدف بهداشت ونظافت مدرسه توسط

 دانش آموزان

توسعه فعالیت های مشارکتی دانش آموزان

ایجاد زمینه مشارکت ویاری مادی ومعنوی

واگذاری مسئولیت به اولیا متناسب با توان وانگیزه

تقدیراز قابلیت ها وشایستگی های والدین به صورت پیام کتبی

برگزاری جشن ها ومناسبت ها با همراهی وهمنشینی اولیا

 

آيين‌نامه‌های مرتبط با دبيرستان