مسابقات منطقه ای  
با صدور بخشنامه آموزش و پرورش و ابلاغ دستورالعمل ها، با نصب اطلاعیه ها و اعلام در مراسم صبحگاه فرهنگی ثبت نام جهت شرکت در مسابقات هنری در سطح مدرسه آغاز می شود.